14 Eylül 2010 Salı

YalnIzlIk nickleri

ßu son qidishim bi daha dönmém,ßu son sewishim bi daha séwmém,ßu son şanstı bi daha öLémém!


Hér adamım diyén adam,hér émoyum diyén émo deqiLdir!


GéLme…Acıma…Séwmé…Hissétmé…Sadéjé DEFOL…!!


KatiL oLur mu insan ichindéqini öLdürsé??


ßhén pisqopatm oqLum séwméidé biLirim,siLméidé!!


Madém hér shéy basid bi formüL mutLuLuqu söLésin qimya!


KöLém oL qéL désén qéLmém mi yar,uqrumda öL désén öLmém mi yar??


ßir anLasan bir dinLésén qaLbim sénin ichin charpıyor yar!


Gitmédén önjé bna bi qüL wérmishdin bu qüL soLunja qéLirim démishtn,aLLah béLanı wérsin qüL pLastiq chıqtı soLmuo!


YaLnızLıq psiqoLojiqmish öpünjé qéchérmish!! xD

garip msn nickleri
Gothic’in duası qabuL oLsaydı qöqtén yaqmur yériné qan yaqardı!!


ßhén ßéqLérmdé zmn ßéqLémes ßnm ilginç qdr..!


ßéqLiorm duymasanda,biLméséndé,bunu hissét yétér…Sni béqLéméq biLé ömré déqér!


Hayatıma qirén bi daha chıqamas » ~WéLcomé to my worLd..!

    2010 sözleri
ßhén adamım diyén dönüp bi qéz daha aynaya baqsın!


ßi mucizé isdiorm,mucizé...Yhoqsa bu cümLé son chocuqLuqum oLacak artıq büyüyécéqm..


Küchümséyéni qıchımsa!


Sna “SéfqüLüm” diébiLdiim ichin qéndimi choq şansLı hissédiorm!


ßi déLinin séni öpmésiné izin wér ama bi öpücüqün séni déLi étmésiné izin wérmé! xD

YalnIzlIk nickleri
GidishinLé yıqıLan bu bédén baq ayaqda shimdi hayaLinLé!


Téq qaLdım bhén téqtim artıq yashamaqdan şekilli bıqsamda qéch artıq...


ßıraq ruhunu ashqa daLsın! xD


AyrıLıqın haqqını wér,anLamsız qıL bütün yashanmıshLıqı..!


KaLmaı bécérémédn bari qitmésini öqrén!


Kéndimi qapattm bi odaya bitti aqsiyonLarım,sén yoqqén yanımda durur hayata dair fonqsiyonLarm!


ßir qöpéqin dostLuqu daha iidir bir dostun qöpéqLiqindén!ßhén böLé déqiLdim..
né zaman kayboLdum..
rüzqarLa dans édérdim..
né zaman savruLdum..


SéninLé oLmanın én qötü yanı né biLio musun?
Séni séwiorm sözcüqü diLimin ucunu ısırırqén
Hér qonushmamızda bosh yéré saatLérjé hawadan sudan söz étméq!


ßn istémésémdé hayat haLa déwam édior wé
Zaman haLa su qibi aqıor wé
ßn kısırdönqü bi oyunun ichindéim
LéwéL atLadım mı hich biLmiorm
PuanLarım siLindi wé qaLiba jétonumda bitti
Oyun né qdr déwam édér biLmiorm ama
ßn “Gamé ovér” oLmasını béqLiorm!

Hiç yorum yok: